رهایی
# نام آهنگ لینک دانلود
1 قادیکلائی خرید
2 رهایی خرید
3 تغییر خرید
4 گفتگو با خدا خرید
5 ماهک خرید
6 فراق تو خرید
7 صوایی خرید
8 محرم خرید
9 ندای آسمانی خرید

-