یورولدوم
# نام آهنگ لینک دانلود
1 سنن سونرا خرید
2 سن منی هیچ یادندا خرید
3 ورولموشام خرید
4 یالان باخشلار خرید
5 بونا یاشماق دمز خرید
6 اَغلاما گوزلریم خرید
7 بویلانا خرید
8 یورولدوم خرید
9 گوله گوله خرید
10 حیدربابا خرید
11 اوز الیمده دییر خرید

-