کیهان قره داغلی

کیهان قره داغلی

موسیقی های هنرمند

یورولدوم

کیهان قره داغلی

آلبوم

درباره هنرمند